/ Tüzük / Parti Tüzüğü

Parti Tüzüğü

on Ocak 15, 2019 - 3:27 pm Kategori: Tüzük

Partinin Adı ve Merkezi

Madde 1: Partinin adı “Sosyalist Emekçiler Partisi”dir. Kısaltılmış şekli SEP’tir. Parti genel merkezi Ankara’dadır.

Partinin Tanımı ve Amblemi

Madde 2: Sosyalist Emekçiler Partisi, işçi sınıfı ve onun müttefiki emekçi sınıfların devrimci öncü partisidir.

Madde 3: SEP’in, kırmızı zemin üzerine işçi sınıfının birliğini temsil eden sarı bir yumruk, etrafını saran sarı bir daire halkası ile onun yumrukla buluştuğu noktada konumlanan sarı yıldızdan oluşan ve daire halkasının içinde siyah renkli SOSYALİST EMEKÇİLER PARTİSİ ile yumruğun bilek kısmında ise siyah renkli SEP yazısı bulunan bir amblemi vardır.

Partinin Amacı

Madde 4: SEP, ezilenlerin bütün güçlerini işçi sınıfının liderliği altında kapitalizme karşı ortak bir mücadele içinde bir araya getirmek için mücadele yürütür. Bu mücadele, sosyalist bir devrim aracılığıyla kapitalizmin ortadan kaldırılması ve böylece sınıfsız, sınırsız, sömürüsüz bir dünyanın kurulması amacındadır. Bu görevin bir ülkenin sınırları içinde tamamlanamayacağının bilincinde olan SEP, dünya sosyalist devriminin gerçekleşmesi yolunda enternasyonalist bir çalışma yürütür.

Partinin Örgütsel İlkeleri ve Çalışma Tarzı

Madde 5: SEP’in örgütsel işleyişinin şekillenmesinde temel aldığı ilke demokratik merkeziyetçiliktir. Parti üyeleri arasında demokrasi ve özgür tartışma olmadan partinin, işçi sınıfının ihtiyaçlarını gerçekten karşılayan ve somut duruma uyan politikalar üretmesinin yolu yoktur. Bunun için de karar anına kadar tartışma ve eleştiri özgürlüğü sağlanmalıdır. Bu bağlamda tüm parti üyelerinin bağlı bulunduğu organlar aracılığıyla parti politikalarının belirlenmesine katılma hakkı ve sorumluluğu bulunur.

Ancak parti politikaları konusunda karara varıldıktan sonra alınan karar birleşik olarak yerine getirilir. Karar alınırken ve uygulanırken azınlık çoğunluğa tabidir.

Madde 6: Güncel siyaset üzerine gelişen politik ayrılıklar temelinde açık olmak kaydıyla hizipler oluşturulabilir. Ancak SEP’in programı üzerine bir ayrılık temelinde hizip oluşturulamaz; hizipler ancak güncel politika konusunda farklı bir eğilimi ifade edebilir. Hizipler bir sonraki kongreye kadar varlıklarını devam ettirebilirler ancak kalıcı hizipler kurulamaz.

Madde 7: SEP, günlük yerel siyasal faaliyetini birimler üzerinden yürütür. İl ve İlçe Komitelerine bağlı olarak kurulan işyeri, semt gibi alanlarda parti çalışmalarını yürütmeyi ve örgütlenmeyi amaçlayan birimler en az 3, en fazla 20 üyeden oluşur; olağan olarak haftada bir toplanır. Birimlerde çalışma yürütecek kişiler ve birim sekreterleri bağlı bulunulan İl ve İlçe Komiteleri tarafından atanır. Birim sekreterleri, birimlerin toplanmasından, birim çalışmalarını yönlendirmekten, toplantılar arasında yerel çalışmaya dair acil kararlar almaktan ve birim ile partinin üst organları arasındaki bağlantıyı kurmaktan sorumludur.

Üyelik Şartları ve Üyeliğe Kabul

Madde 8: Sosyalist Emekçiler Partisi’nin programı ve tüzüğünü benimseyen, parti organlarında çalışmalara düzenli şekilde katılmayı ve aidatını her ay düzenli ödemeyi kabul eden herkes SEP üyesi olabilir. Üyelik başvurusu, üç nüsha olarak üyelik fişinin doldurulması ve imzalanmasıyla tamamlanır; başvurana alındı belgesi verilir. Başvuru, partinin İl ve İlçe Komitelerine; onların olmadığı yerlerde doğrudan Parti Meclisi’ne yapılabilir. Üyelik başvuruları bir ay içerisinde olumlu ya da olumsuz şekilde, başvuru yapılan il ve ilçe komitesinin görüşleri alınarak Parti Meclisi tarafından karara bağlanır. Başvurusu reddedilen kişinin Büyük Kongre’ye itiraz etme hakkı vardır.

Her üye istediği anda parti üyeliğinden istifa edebilir. Ayrılma isteğini bağlı olduğu parti organına yazılı sunduktan; üzerindeki sorumluluk, parti varlıkları ve faaliyet yürüttüğü alandaki bilgi ve belgeleri partiye devretmesinin ardından kişinin üyeliği sonlanır.

Fahri Üyelik

Madde 9: Parti Meclisi, resmen parti üyesi olmayan ancak parti çalışmalarına katkıda bulunabilecek kişileri fahri üye olarak kaydedebilir. Fahri üyeler, yönetim ve karar organlarının toplantılarına çağrılarak bilgi ve görüşlerinden yararlanılabilir.

Üyelik Aidatı

Madde 10: Her üyeden aylık olarak üyelik aidatı alınır. Bu aidat, üyelerin gelirlerinin %5’i kadar olmalıdır. Asgari ücretten düşük gelir sahibi olan veya işsiz üyeler için parti aidatı, en az, asgari ücretin %2’si kadardır. Parti aidatı, asgari ücretin üç katından fazla olamaz.

Üyelerin Hak ve Sorumlulukları

Madde 11: Partinin sınırlarının dikkatle gözetilmesi, bütün üyelerin faaliyete katılması, sıkı disiplin ve özveri kültürü SEP için olmazsa olmazdır. Bu çerçevede parti üyelerinin sorumlulukları şu şekildedir:

 • Devrimci mücadeleyi her şeyin üstünde tutmak,
 • Bağlı olduğu parti organının toplantılarına ve çalışmalarına düzenli şekilde katılmak,
 • Gelirine uygun şekilde düzenli olarak partiye aidat vermek,
 • Partisinin verdiği bütün sorumlukları bir devrimciye yakışır şekilde hakkıyla yerine getirmek,
 • Partinin ve devrimci mücadelenin ilkelerine uygun bir yaşam sürdürerek SEP’i en iyi şekilde temsil etmek,
 • Partinin politikalarının belirlenmesine aktif şekilde katılmak,
 • Parti disiplinine uygun hareket etmek,
 • Devrimci mücadeleyi tarihsel bir bilinçle sürdürebilmek için gerekli olan teorik donanımı elde etmek ve bu amaçla partinin eğitim çalışmalarına katılmak.

Üzerine düşen sorumlulukları yerine getirerek parti çalışmasının aktif bir öznesi olan üyelerin parti organlarında görev alma ve görev alanları seçme, parti yöneticilerini denetleme, gerekli durumlarda disiplin soruşturması açılmasını isteme, parti yayınlarında yazı yazarak katkıda bulunma ve parti politikaları konusunda tartışma açılmasını talep etme hakları bulunmaktadır.

Parti Organları

Madde 12: SEP’in örgütsel yapısı şu şekildedir:

 1. Merkez Karar ve Yürütme Organları

a- Büyük Kongre

b- Parti Meclisi (kısaltması PM)

c- Genel Başkan

d- Merkez Komite (kısaltması MK)

e- Merkez Disiplin Kurulu (kısaltması MDK)

f- Parti Konferansı

 1. Yerel Karar ve Yürütme Organları

a- İl Kongresi, İl Başkanı, İl Komitesi, Disiplin Kurulu

b- İlçe Kongresi, İlçe Başkanı, İlçe Komitesi, Belde Örgütü

 1. Parti Grupları

a- TBMM Grubu

b- İl Genel Meclisi Parti Grupları

c- Belediye Meclisleri Parti Grupları

 1. Yan Örgütler

a- Marksist Fikir Topluluğu

b- Eşitlik

Merkez Karar ve Yürütme Organları

Büyük Kongre

Madde 13: Partinin en yüksek siyasal ve örgütsel karar organı Büyük Kongre’dir. Seçilmiş ve doğal üyelerden oluşur. Doğal üyeler; Parti Genel Başkanı, Parti Meclisi ile Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ve partinin üyesi olan bakan ve milletvekilleridir. Doğal üyeler, İl Kongreleri tarafından ayrıca delege seçilemezler. Seçilmiş üyeler; il kongrelerinde seçilecek delegelerdir. İl kongrelerinde seçilerek Büyük Kongre’ye katılacak delegelerin sayısına esas olacak olan oranlar Parti Meclisi tarafından karara bağlanır.

Üç yılda bir toplanan Büyük Kongre’nin delege sayısı TBMM üye sayısının 2 katından fazla olamaz. Parti üye sayısı bu sayının altında olduğu sürece bütün parti üyeleri Büyük Kongre delegesidirler. Büyük Kongre, Parti Meclisi kararıyla zamanından önce toplanabilir. Büyük Kongre’nin yeri, günü ve gündemi Parti Meclisi tarafından kararlaştırılarak iki ay öncesinden tüm parti örgütlerine duyurulur. Büyük Kongre’nin toplantı yeter sayısı Büyük Kongre delegelerinin salt çoğunluğudur. İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz ise, Büyük Kongre çoğunluk aranmaksızın çağrılan gündemle, belirtilen yerde ertesi gün toplanır. Büyük Kongre için gazete ilanı verilmez.

Büyük Kongre gizli oy, açık sayım temelinde Parti Genel Başkanı’nı, Parti Meclisi’ni ve Merkez Disiplin Kurulu’nu seçer.

Büyük Kongre, bir sonraki Büyük Kongre toplantısına kadar partinin siyasal hattını oluşturur. Partinin mali hesabını kabul etmek; tüzük ve program değişikliği yapmak; partinin kapanmasına veya başka bir partiyle birleşmesine karar vermek Büyük Kongre’nin yetkisi dahilindedir.

Madde 14: Parti Meclisi ya da bir önceki Büyük Kongre delegelerinin en az beşte birinin yazılı istemi üzerine, kararın alındığı tarihten itibaren 45 gün içerisinde ve son Büyük Kongre delegeleriyle Olağanüstü Büyük Kongre toplanır.

Parti Meclisi

Madde 15: Parti Meclisi, iki Büyük Kongre arasında partinin en yetkili karar organıdır. Kongre tarafından kararlaştırılan siyasal ve örgütsel çizgi bağlamında partinin faaliyetlerini düzenler ve yönetir. PM kendi içinde işbölümü yapar.

Parti Meclisi, Büyük Kongre tarafından seçilen 15 asil ve 1 yedek üyeden oluşur ve en az üç ayda bir toplanır.

Genel Başkan

Madde 16: Büyük Kongre tarafından gizli oylama yoluyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla seçilir. İlk iki turda çoğunluk sağlanamazsa üçüncü turda en çok oyu alan aday Genel Başkan olur.

Herhangi bir nedenle Genel Başkanlığın boşalması durumunda Parti Meclisi içinden bir üye Genel Başkan’a vekalet eder ve 45 gün içerisinde Olağanüstü Büyük Kongre’yi toplar.

Genel Başkan, Parti Meclisi’nin doğal başkanıdır ve Büyük Kongre ile Parti Meclisi kararları çerçevesinde partiyi temsil etme yetkisine sahiptir.

Merkez Komite

Madde 17: Parti Meclisi, partinin gündelik faaliyetlerinin yürütülmesi için Genel Başkan ve kendi içinden uygun göreceği sayıda üyeden oluşan bir Merkez Komite (MK) seçer. Genel Başkan, MK’nın doğal başkanıdır. Merkez Komite, Parti Meclisi toplantıları arasında PM kararları uyarınca partiye ideolojik rehberlik yapar, partinin gündelik politik ve örgütsel faaliyetlerini örgütler ve yürütür.

Merkez Disiplin Kurulu

Madde 18: Büyük Kongre tarafından gizli oyla seçilen 7 üyeden oluşur. MDK yapacağı toplantıyla kendi başkanını seçer. MDK, iki Büyük Kongre arasındaki zaman zarfında ortaya çıkan disiplin hukukuyla ilgili hususları kesin olarak karara bağlamak yetkisine sahiptir. İlçe, İl, PM ve MDK üyeleri ile ilgili disiplin suçlarına MDK bakar.

Parti Konferansı

Madde 19: Parti Konferansı, iki Kongre arasında Partinin siyasal ve örgütsel faaliyetlerini değerlendirmek, gözden geçirmek ve güncelleştirmek, Parti Meclisi ve diğer kurulların çalışmalarına yön vermek amacıyla toplanır. Parti Konferansı’nın zamanı, toplanma biçimi ve bileşimi Parti Meclisi tarafından belirlenir ve parti örgütüne duyurulur.

Yerel Karar ve Yürütme Organları

İl Örgütü

İl Kongresi

Madde 20: İl örgütünün üye sayısı 600’ü geçmediği takdirde tüm üyeler il kongresinin delegesi sayılır. İl Komitesi, İl Disiplin Kurulu üyeleri ile o ilin partili milletvekilleri İl Kongresinin doğal delegeleridir.

İl Kongresi, üç yılda bir İl Komitesi tarafından belirlenen tarih, yer ve gündemle toplanır. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa ertesi gün aynı saat ve yerde, aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın toplanır. İl Kongresi, ilin Büyük Kongre delegelerini, İl Başkanı’nı, İl Komitesi’ni ve İl Disiplin Kurulu’nu seçer.

İl Kongresi, örgütlü olunan il dahilinde parti politikalarını yaşama geçirilmesi konusunda nasıl çalışma yürütüleceğinin kararları ile genel politikaya yönelik eğilim kararlarını alır.

İl Komitesi

Madde 21: Yedi üyeden oluşan İl Komitesi; Büyük Kongre, Parti Meclisi ve İl Kongresi kararları doğrultusunda ildeki politik ve örgütsel faaliyetleri yürütür. İl Komitesi, kendi içinde işbölümünü gerçekleştirir ve kendi belirledikleri periyotlarla toplanır.

İl Komitesi üyesi olan ve İl Kongresi tarafından seçilen İl Başkanı, ilde partiyi temsil eder; parti faaliyetlerinin yürütülmesini koordine eder ve Parti Meclisi’ne düzenli şekilde raporların hazırlanarak iletilmesini sağlar.

İl Disiplin Kurulu

Madde 22: İl Disiplin Kurulu, İl Kongresi tarafından seçilen 3 üyeden oluşur; kendi içerisinden bir başkan seçer.

İlçe Örgütü

İlçe Kongresi

Madde 23: İlçe üyelerinin toplam sayısı 400’ü aşmadığı durumda bütün ilçe örgütü üyeleri ilçe kongresini oluşturur. İlçe Komitesi üyeleri ve İlçe Başkanı, İlçe Komitesi’nin doğal üyeleridir.

İlçe Kongresi, İlçe Başkanı’nı, İlçe Komitesi’ni ve İl Kongresine gönderilecek delegeleri seçer. İl Komitesi, ilçe örgütünün bulunduğu ilçelerden kaç ilçe delegesi seçileceğini belirler. İlçe Kongresinin toplanma usulleri İl Kongresi’nin toplanma usulleri gibidir; olağan olarak her üç yılda bir toplanır.

İlçe Kongresi, örgütlü olunan ilçe dahilinde parti politikalarının yaşama geçirilmesi konusunda nasıl çalışma yürütüleceğinin kararları ile genel politikaya yönelik eğilim kararlarını alır.

İlçe Komitesi

Madde 24: İlçe Komitesi, İlçe Kongresi tarafından seçilen 5 üyeden oluşur. İlçe Komitesi, kendi içinde işbölümünü gerçekleştirir ve kendi belirledikleri periyotlarla toplanır. İlçe Komitesi, ilçe düzeyinde parti politikalarını yürütmek ve yere birimlerin çalışmaları koordineli şekilde örgütlemekle görevlidir.

İlçe Komitesi üyesi olan ve İlçe Kongresi’nde seçilen İlçe Başkanı, ilçede partiyi temsil eder ve parti çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur.

Belde Komitesi

Madde 25: İl ve ilçe merkezleri dışında belediye teşkilatı olan yerlerde İlçe Komitesine bağlı olarak Belde Komitesi kurulur. Üç kişiden oluşan Belde Komitesi, İlçe Komitesi tarafından atanır. Belde üyeleri bağlı bulundukları ilçe örgütü ve bu ilçe komitesinin bağlı olduğu il örgütünde görev alabilir. Belde Komitesi, herhangi bir resmi defter kaydı tutmaz. Üyelik ve mali işlemlere ait defterler de dahil olmak üzere tüm kayıtlar beldenin bağlı olduğu ilçe örgütünün defterlerinde birleşik olarak tutulur.

Parti Temsilciliği

Madde 26: İl, ilçe ve belde örgütünün henüz kurulmadığı il, ilçe ve beldelerde parti örgütünü kurmak, partiyi temsil etmek, parti yayınlarını dağıtmak ve parti adına bağış toplamak için Parti Meclisi tarafından parti temsilcisi, yazılı görevlendirmeyle atanır. İl temsilcisi doğrudan PM’ye, ilçe temsilcisi bağlı olduğu İl Komitesine, belde temsilcisi de İlçe Komitesine bağlı olarak çalışır. Temsilcilikler söz konusu bölgede parti örgütünün kurulmasıyla birlikte ortadan kalkar.

Parti Grupları

TBMM Parti Grubu

Madde 27: Parti üyesi milletvekilleri tarafından oluşturulur. Büyük Kongre kararları ve parti programı temelinde yasama çalışması yapar. Genel Başkan milletvekili ise Grup Başkanı’dır. Görev ve yetkileri grup iç tüzüğü ile belirlenir.

Madde 28: TBMM Grup Disiplin Kurulu, TBMM Parti Grubu tarafından seçilen 5 üyeden oluşur. Partili Bakanlar ve milletvekilleri ile ilgili disiplin suçlarına TBMM Parti Grubu Disiplin Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ile müşterek olarak bakar. Partili bakanlar ve milletvekilleri ile ilgili suçlamaları Parti Meclisi değerlendirip, suçlamayı ciddi görürse, TBMM Parti Grubu Disiplin Kuruluna sevk eder. TBMM Parti Grubu Disiplin Kurulu, bu kişilerin savunmasını almak üzere yazılı çağrıda bulunur. İlgili kişi yazılı veya sözlü savunmasını 15 gün içinde verir. İlgili kişi 15 gün içinde yazılı çağrıya yanıt vermezse, TBMM Parti Grubu Disiplin Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ile müşterek olarak toplanıp, iddiaları görüşüp karara bağlar. Bu kararını 15 gün içinde ilgili üyeye yazılı olarak bildirir. Bu kararlar kesindir.

Belediye ve İl Genel Meclisi Grupları

Madde 29: Belediye Meclisleri ve İl Genel Meclislerindeki partili üyeler kendi aralarında bir grup oluştururlar. Partili belediye başkanı bu grubun da başkanıdır. Belediye başkanı partili değilse il başkanı ya da ilçe başkanı grubun başkanlığını üstlenir. Meclis grubu kendi içinden başkan vekili ve grup sözcülerini seçer. İl ve İlçe Başkanları parti gruplarını bütçe yıllık program ve faaliyet raporları görüşmeleri öncesinde olmak üzere, yılda en az üç defa toplantıya çağırır ve toplantıyı yönetirler.

Yan Örgütler

Marksist Fikir Topluluğu

Madde 30: Marksist Fikir Topluluğu (kısaltması MFT), Sosyalist Emekçiler Partisi’nin gençlik içerisinde devrimci Marksist fikirleri yaymak, gençleri sosyalist mücadeleye kazanmak, gençliğin güncel sorunları konusunda çalışma yapmak amacıyla kurulan yan örgütüdür.

Eşitlik

Madde 31: Eşitlik, Sosyalist Emekçiler Partisi’nin kadınlar içerisinde devrimci Marksist fikirleri yaymak, kadınları sosyalist mücadeleye kazanmak, kadınların güncel sorunları konusunda çalışma yapmak amacıyla kurulan yan örgütüdür.

Disiplin Hükümleri

Madde 32: SEP programına, tüzüğüne, kararlarına, parti çıkarlarına ve devrimci değerlere aykırı davranan üyelere disiplin cezası verilir. Üyeleri İl Disiplin Kurulları’na sevk etme yetkisi İl Komitelerine, MDK’ya sevk etme yetkisi ise PM’ye aittir.

Uyarma ve kınama cezası gerektiren suçları işleyen üyeler, İl Komitesi tarafından İl Disiplin Kuruluna sevk edilirler. İl Disiplin Kurulu, bu üyelerin savunmasını almak üzere yazılı çağrıda bulunur. İlgili üye, yazılı ya da sözlü savunmasını 15 gün içerisinde İl Disiplin Kuruluna verir. İlgili üye 15 gün içinde yazılı çağrıya yanıt vermezse, İl Disiplin Kurulu toplanıp, İl Komitesinin iddiasını görüşüp karar bağlar. Bu kararını 15 gün içinde ilgili üyeye yazılı olarak bildirir. İlgili üye 15 gün içerisinde, İl Disiplin Kurulu kararına karşı Parti Meclisi aracılığıyla Merkez Disiplin Kuruluna itirazda bulunur. MDK, bir ay içinde itirazı görüşüp karara bağlar ve bir yazı ile ilgili üyeye bildirir. MDK kararı kesindir.

Geçici ve kesin çıkarma cezası gerektiren suçları işleyen üyelerle ilgili disiplin suçlarına da MDK bakar, bu cezalar sadece MDK tarafından verilir. İlgili suçlamaları PM değerlendirip suçlamayı ciddi görürse MDK’ya sevk eder. MDK, bu üyelerin savunmasını almak üzere yazılı çağrıda bulunur. İlgili üye, yazılı ya da sözlü savunmasını 15 gün içerisinde MDK’ya verir. İlgili üye 15 gün içinde yazılı çağrıya yanıt vermezse, MDK toplanıp, iddiaları görüşüp karara bağlar. Bu kararını 15 gün içinde ilgili üyeye yazılı olarak bildirir. Bu kararlar kesindir.

Disiplin Cezaları

Madde 33: Uyarma cezası, üyenin yazılı olarak dikkatinin çekilmesidir.

Kınama, bir organa veya gerekli görüldüğü durumlarda tüm partiye ilan edilecek şekilde üyenin yazılı olarak kusurunun bildirilmesidir.

Geçici çıkarma, üyenin ilgili disiplin kurulu tarafından belirlenmek üzere, 2 ay ile 1 yıl arasında bir süre için parti ile ilişkisinin kesilmesidir. Bu ceza ile cezalandırılan kişiler, bu süre zarfında parti üyelerine tanınan haklardan faydalanamazlar. Geçici çıkarma cezası alan üyelerin bilgileri bütün parti örgütüne duyurulur. Geçici çıkarma cezası alan üye, cezanın tamamlanmasından sonra bir yıl süre ile parti organlarına yönetici olarak seçilemez.

Kesin çıkarma cezası, üyenin parti ile ilişkisinin süresiz olarak kesilmesidir. Kesin çıkarma cezası alanların bilgileri bütün parti örgütüne duyurulur. Partiden kesin olarak çıkarılan ilgili kişi, kendisinde bulunan parti evrak ve mallarını, çalışma yaptığı alanla ilgili tüm bilgi ve belgeleri partiye teslim eder.

Partiden geçici veya kesin çıkarma talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen üyeler, karar alınana kadar parti çalışmalarına katılamaz, parti organlarına öneride bulunamaz, partide görev alamaz ve partiyi temsil edemezler. Ancak bu süre zarfında bu kişiler, partinin program, tüzük ve parti organlarının kararlarına uyma sorumluluğunu taşırlar.

Disiplin Suçları

Madde 34:

Uyarma cezası gerektiren disiplin suçları;

 • Bağlı olduğu parti organının tarafından verilen görevleri mazeretsiz şekilde yerine getirmemek.

 • Parti çalışmalarını mazeretsiz olarak aksatmak.

 • Parti varlıklarını gerektiği gibi koruyamamak, israf etmek ya da kaybetmek.

 • Partinin kolektif işleyişini zorlayacak davranışlarda bulunmak.

Kınama cezası gerektiren disiplin suçları;

 • Partinin yetkili organları tarafından kendisine verilen yetkiyi ve kendisine gösterilen güveni kötüye kullanmak.

 • Parti üye ve yöneticileri hakkında yalan beyanda bulunmak.

 • Uyarma cezası gerektirecek disiplin suçlarını ikinci defa işlemek.

Geçici çıkarma cezası gerektiren disiplin suçları;

 • Geçerli bir mazereti olmadan parti aidatını üç ay üst üste ödememek.
 • Parti mallarına zarar vermek.
 • Parti organlarına kasıtlı olarak yanlış bilgi vermek.
 • Parti üyelerine sözlü ya da fiili saldırıda bulunmak.
 • Partiye ait belgelerde hile yapmak, parti kayıtlarını bozmak.
 • Kınama cezası gerektirecek disiplin suçlarını ikinci defa işlemek.

Kesin çıkarma cezası gerektiren disiplin suçları;

 • Parti çalışmalarından özel çıkar sağlamak.
 • Parti tüzüğü ve programına aykırı davranmak ve bu tür davranışları parti içinde örgütlemek.
 • Parti çalışmalarını engellemek; parti aleyhine çalışmalara katılmak.
 • Gizli hizip kurmak ve gizli şekilde çalışmalarını yürütmek.
 • Ezilenlere yönelik fiili saldırıda bulunmak.
 • Partinin ve parti üyelerinin güvenliğini tehdit etmek.
 • Geçici çıkarma cezası gerektirecek disiplin suçlarını ikinci defa işlemek.

Mali Hükümler

Madde 35: Partinin geliri başta üye aidatları olmak üzere bağış kampanyaları; parti bayrağı, flaması, rozeti, yayınları ve rumuzlarının satışlarından elde edilecek gelirler; parti tarafından düzenlenen eğlence, tiyatro, film gösterimi, konser ve yemeklerden sağlanacak gelirler ve Siyasi Partiler Kanunu’nda belirtilen diğer gelirlerdir. Partinin her türlü gelir ve gideri SPK hükümleri ve yönetmelikler çerçevesinde belgelendirilir ve kayıtları tutulur. Partinin bütün organları görev alanındaki mali işlemlerin belgelendirilmesi ve kayıtlarının tutulmasından birinci derecede sorumludur.

Tutulacak Defterler

Madde 36: Her kademedeki parti organları, SPK’da gösterilen defter ve kayıtları tutmak zorundadır. Bunların nasıl tutulacağı, bu defterler dışında, hangi kurulların hangi defterleri tutacağı, teknik olanaklardan nasıl yararlanacağı yönetmelikle ayrıntılı olarak düzenlenir.

Siyasi Partiler Kanunu ve Diğer Yasalar

Madde 37: Parti Tüzüğü’nde hüküm bulunmayan hallerde SPK ve siyasi partilerle ilgili diğer yasal düzenlemeler dikkate alınır. SPK ve diğer yasalar tarafından tanınan hak ve yetkiler ilgili kurullarca kullanılır.

0 YORUM YAP

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir